WERVING & SELECTIE

Inleiding

Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden zoals die gehanteerd worden door Belang Intermediair. Deze zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige offertes, aanvragen, opdrachten en overeenkomsten tussen Belang Intermediair en haar opdrachtgevers.

Indien en voor zover Belang Intermediair één of meer van de onderstaande activiteiten ontplooit en er tussen Belang Intermediair en een opdrachtgever een overeenkomst wordt gesloten c.q. sprake is van een daartoe strekkende aanvraag, offerte of opdracht, zijn de bijbehorende, in dit document opgenomen Algemene Voorwaarden, met uitsluiting van de voorwaarden van de opdrachtgever van toepassing. Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van een overeenkomst tussen Belang Intermediair en een opdrachtgever, indien die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door Belang Intermediair zijn aanvaard.

Artikel 1: Definities

Deze algemene voorwaarden verstaan onder:

Belang Intermediair: intermediair tussen opdrachtgever en kandidaat, gevestigd te Amsterdam.

Opdrachtgever: de organisatie die door Belang Intermediair een kandidaat aangedragen krijgt. Tevens wordt onder opdrachtgever verstaan de organisatie waarmee de partij aan wie de kandidaat in eerste instantie is voorgedragen in vennootschapsrechtelijke zin of organisatorisch verband is gelieerd.

Opdracht: de overeenkomst tussen Belang Intermediair en de opdrachtgever waarbij Belang Intermediair zich jegens opdrachtgever inspant een kandidaat te werven en te selecteren.

Kandidaat: Iedere natuurlijke persoon die door Belang Intermediair wordt geworven en geselecteerd om een arbeidsovereenkomst aan te gaan met opdrachtgever.

Arbeidsovereenkomst: hetgeen het Burgerlijk Wetboek daaronder verstaat, alsmede alle werkzaamheden die de kandidaat als freelancer of zelfstandige ten behoeve van opdrachtgever verricht, en waarvan de aard van de werkzaamheden gelijk of vergelijkbaar zijn als die waarvoor de kandidaat bij de opdrachtgever op kennismakingsgesprek is geweest.

Bruto maandsalaris: Het overeengekomen maandsalaris inclusief vakantiegeld, 13e maand en winstdeling naar rato.

Jaarinkomen: Alle vast overeengekomen fiscaal belaste inkomensbestanddelen en netto representatiekosten.

Artikel 2: Toepasselijk recht

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten, aanbiedingen of handelingen van Belang Intermediair, is Nederlands recht van toepassing, ongeacht of opdrachtgever en/of kandidaat in het buitenland gevestigd of woonachtig is.

Indien partijen bij verschillen van inzicht over de uitvoering en/of uitleg van de overeenkomst in onderling overleg niet tot overeenstemming kunnen komen, staat het ieder der partijen vrij zich tot de bevoegde burgerlijke rechter te wenden. Geschillen tussen Belang Intermediair en opdrachtgever uit hoofde van het uitvoeren van de opdracht worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij op grond van dwingendrechtelijke bepalingen een andere rechter wordt aangewezen.

Artikel 3: Vrijblijvend voorstel voor opdrachtgever en overeenkomst

 1. Belang Intermediair stelt, voor opdrachtgever geheel vrijblijvend, kandidaten voor bij opdrachtgevers (organisaties), zonder daarbij opgave te (hoeven) doen van NAW-gegevens. Door accordering van het voorstellen van een kandidaat (per mail of fax), verklaart en erkent opdrachtgever dat kennismaking met de betreffende kandidaat en eventuele volgende kandidaten plaatsvindt met inachtneming van alle condities en voorwaarden zoals bij deze algemene voorwaarden zijn beschreven. Door ontvangst bij Belang Intermediair van de accordering is er sprake van een overeenkomst tussen opdrachtgever en Belang Intermediair.
 2. De opdrachtgever wordt, met inachtneming van het voorgaande lid, in de gelegenheid gesteld kosteloos kennismakingsgesprekken te houden met de voorgedragen kandidaat. Belang Intermediair is pas gerechtigd een bemiddelingsfee in rekening te brengen wanneer opdrachtgever, overeenkomstig artikel 8 van deze algemene voorwaarden, een arbeidsovereenkomst aangaat met een door Belang Intermediair aangedragen kandidaat.

Artikel 4: Informatieverstrekking en Zorgvuldigheid

 1. De opdrachtgever is gehouden Belang Intermediair tijdig alle (nadere) informatie te verstrekken welke redelijkerwijze in verband met de bemiddeling van belang kan zijn. 
 2. De opdrachtgever is gehouden om op correcte en zorgvuldige wijze om te gaan met de kandidaat die door Belang Intermediair is voorgedragen, en de met deze voordracht verstrekte informatie. Dit houdt tevens in dat opdrachtgever is gehouden aan Belang Intermediair binnen vijf werkdagen nadat het kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden daarvan verslag te doen. 
 3. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtgever is gehouden om voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de kandidaat zich zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de kandidaat. Belang Intermediair zal voorafgaande en tijdens de selectie alle zorgvuldigheid in acht nemen, maar dit ontslaat opdrachtgever niet van zijn onderzoeksplicht. Belang Intermediair aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid indien de kandidaat niet aan de verwachtingen voldoet, dan wel als opdrachtgever op basis van onjuiste of onvolledige informatie een arbeidsovereenkomst met kandidaat is aangegaan.
 2. Belang Intermediair is op generlei wijze aansprakelijk voor schade en verliezen die de opdrachtgever of derden mochten lijden door nalatig of fout handelen van een kandidaat gedurende de selectieprocedure of na het aangaan van een arbeidsovereenkomst met betreffende kandidaat.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Belang Intermediair tegen alle aanspraken van derden welke direct, indirect of zijdelings met de bemiddeling van Belang Intermediair samenhangen of zouden kunnen samenhangen.

Artikel 6: Algemene bepalingen

 1. Belang Intermediair zal zich, uiteraard met inachtneming van deze voorwaarden, volledig inspannen om opdrachtgevers en kandidaten naar beste vermogen van dienst te zijn.
 2. Indien de opdrachtgever een door Belang Intermediair aangedragen kandidaat afwijst of de kandidaat een aanbod van de opdrachtgever afwijst en binnen 12 maanden na het kennismakingsgesprek met de kandidaat alsnog een arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en kandidaat tot stand komt, dan is betreffende opdrachtgever alsnog gehouden tot betaling van de bemiddelingsfee overeenkomstig het gestelde in artikel 8 van deze algemene voorwaarden.
 3. Het is opdrachtgever verboden op enigerlei wijze gegevens over kandidaten aan derden door te geven of kandidaten aan derden voor te stellen. Indien opdrachtgever dit verbod overtreedt, dan is opdrachtgever overeenkomstig artikel 8 van deze voorwaarden gehouden tot betaling van de bemiddelingsfee.

Artikel 7: Facturen

 1. Aan opdrachtgever wordt na ondertekening van de arbeidsovereenkomst met de kandidaat, een factuur gestuurd. De facturen van Belang Intermediair dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Blijft opdrachtgever in gebreke, ondanks een aanmaning met de aanzegging van verschuldigdheid van buitengerechtelijke incassokosten, dan worden de (deel)betalingen – ongeacht onder welke titel ontvangen – eerst in mindering gebracht op de rente en buitengerechtelijke incassokosten en vervolgens op de facturen zelf. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van 150,00 euro.
 2. Bij niet tijdige volledige betaling van enig factuurbedrag is de opdrachtgever in verzuim. Dan is Belang Intermediair gerechtigd, het openstaande factuurbedrag te verhogen met rente van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag van de openstaande factuur of deel daarvan. Een aanmaning daartoe is niet vereist.
 3. Advertentiekosten: in overleg met de opdrachtgever stelt Belang Intermediair een advertentie op en adviseert in mediakeuze. De kosten van advertenties komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8: Bemiddelingsfee en kosten

 1. Er is door opdrachtgever een bemiddelingsfee verschuldigd indien en zodra tussen opdrachtgever en kandidaat een arbeidsovereenkomst tot stand komt.
 2. De bemiddelingsfee zal berekend worden op basis van de afspraak zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging. Opdrachtgever stelt ten behoeve van de administratie van Belang Intermediair een kopie van de arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en kandidaat ter beschikking.
 3. Wanneer, nadat Belang Intermediair de opdracht van opdrachtgever heeft gekregen voor het invullen van de werving- en selectieprocedure, een kandidaat zich op een andere wijze dan via Belang Intermediair meldt bij opdrachtgever, wordt deze kandidaat door Belang Intermediair meegenomen in de procedure. Dit geldt tevens voor interne kandidaten van opdrachtgever. In deze gevallen geldt hetgeen gesteld is in het eerste lid van dit artikel.
 4. Naast de verschuldigde fee zullen advertentiekosten en eventuele reis- en verblijfkosten van kandidaten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 5. In geval uit een voorselectie meerdere kandidaten bij een opdrachtgever in dienst treden, is opdrachtgever gehouden per aangenomen kandidaat het volledig honorarium te voldoen.
 6. Reclames ten aanzien van de gedeclareerde bemiddelingsfee dienen binnen 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven ter kennis van Belang Intermediair te worden gebracht, op straffe van verval van iedere aanspraak.

Artikel 9: Nazorg en garantieregeling

Gedurende het eerste halfjaar wordt er contact onderhouden met zowel de opdrachtgever als de kandidaat. Wanneer het dienstverband van de aangestelde kandidaat, met tenminste een aanstelling voor de duur van één jaar, binnen een halfjaar wordt beëindigd, zal een nieuwe zoekopdracht worden uitgevoerd onder hantering van de volgende kortingspercentages:

*In de eerste en tweede maand na indiensttreding 75%
*In de derde en vierde maand na indiensttreding 50%
*In de vijfde en zesde maand na indiensttreding 25%

Indien de kandidaat gedurende de garantieperiode arbeidsongeschikt wordt ten gevolge van ziekte of ongeval, of komt te overlijden, vervalt deze garantie. Als, naar het oordeel van Belang Intermediair, de bedrijfsomstandigheden bij de opdrachtgever van dien aard zijn dat de slagingskans voor hernieuwde aanstelling te gering is, behoudt Belang Intermediair zich het recht de hernieuwde opdracht niet te aanvaarden.

Artikel 10: Intrekken en wijzigen van een opdracht

Indien de opdrachtgever de werving & selectie opdracht tijdens de opdrachtduur beëindigt of elementen uit de opdracht zoals functie-inhoud of kandidaatprofiel zodanig wijzigt dat er naar het oordeel van Belang Intermediair. sprake is van een nieuwe opdracht, is Belang Intermediair gerechtigd de opdrachtgever 50% van de bemiddelingsfee in rekening te brengen.

Artikel 11: Tot slot

 1. Belang Intermediair behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen eerst van toepassing zijn zodra Belang Intermediair opdrachtgever daarvan in kennis heeft gesteld.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Belang Intermediair, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten